ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Προκηρύξεις
Ημ/νια Καταχώρησης
Α/Α
Περιγραφή
Προθεσμία
Κατεβάστε το Αρχείο
06/03/2019
5286/05-03-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
Από 06/03/2019 έως και 08/04/2019

09/01/2019
ΣΟΧ 3/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2018 για την πρόσληψη,εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας (ειδικότητας πρεσαδόρων - σιδερωτών) (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
Από 11/01/2019 έως και 21/01/2019

26/06/2018
ΣΟΧ 2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2018 Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες σίτισης - εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
Από 27/06/2018 έως και 06/07/2018

23/03/2018
ΣΟΧ 1/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
Από 24/3/2018 έως και 02/04/2018

20/02/2017
Α2δ/Γ.Π. 82667/25-11-2016
Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για ειδίκευση - Α2δ/Γ.Π. 82667 (ΑΔΑ : Ω0ΙΘ465ΦΥΟ-9Ξ3)

22/07/2016
17263/19-7-2016
Την πλήρωση των παρακάτω δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, με βαθμό Επιμελητή Β΄ για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ως εξής :
Μια (1) θέση Καρδιολογίας
Μια (1) θέση Αναισθησιολογίας
Από 22/7/2016 έως και 10/8/2016

Copyright © 2006 Τμήμα Πληροφορικής - Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου