Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Δικαιώματα Ασθενών

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Κάθε ένας έχει το δικαίωμα της διαφύλαξης της προστασίας του ως προσώπου, την αυτονομία, την μη άσκηση πίεσης, τη μη πρόκληση βλάβης.
 • Κάθε ένας έχει το δικαίωμα στη φυσική και ψυχική ακεραιότητα.
 • Κάθε ένας έχει το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής του ζωής.
 • Κάθε ένας έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνώρισης σε αυτόν, των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, που είναι πλέον κατάλληλες για την φύση της ασθένειάς του.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα παροχής της φροντίδας σε αυτόν με οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα να μην υφίσταται άσκοπες διαγνωστικέ εξετάσεις και θεραπευτικές αγωγές, που συνεπάγονται περιττή ταλαιπωρία και περιττά έξοδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά την πραγματική κατάσταση της υγείας του, τη σημασία των διαγνωστικών εξετάσεων και της θεραπευτικής αγωγής στις οποίες θα υποβληθεί.
 • Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασής του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 • Οι συγγενείς του ασθενούς δικαιούνται να ενημερώνονται για την πραγματική κατάσταση της υγείας του εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη γραπτή εντολή από τον ίδιο

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων πρέπει να είναι εγγυημένος.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του απορρήτου όλων των πληροφοριών που περιέχει ο ιατρικός φάκελός του, καθώς και εκείνων που συγκεντρώθηκαν προφορικά με οποιοδήποτε τρόπο.

ΕΡΕΥΝΑ

 • Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του, έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν με αφορμή την εφαρμογή σε αυτόν ασύνηθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη έγγραφη συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 • Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να μην υποβάλλεται σε φαρμακευτικές και επεμβατικές κλινικές δοκιμές χωρίς προηγούμενη πλήρη ενημέρωση του για τους κινδύνους που διατρέχει, τις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους και χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του.

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Σε εφαρμογή των διατάξεων  του ν.4990/2022: «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 210) και δη του άρθρου 2, αντικείμενο του οποίου είναι:

 • η ίδρυση ενός συστήματος εσωτερικής αναφοράς (εσωτερικός δίαυλος- Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) και εξωτερικής αναφοράς (εξωτερικός δίαυλος- Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Επιτροπή Ανταγωνισμού) παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου
 • η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις,
 • η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακλούθησης των αναφορών και
 • οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασής του

ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου όρισε ως Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α)  και μέχρι τη σύσταση και πλήρωση της θέσης Συμβούλου Ακεραιότητας, τον κ. Κωτικώστα Μιχαήλ, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, κλάδου και ειδικότητας Διοικητικού- Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν.Ρόδου.