Φόρτωση 0%

Βρίσκεστε εδώ: 
 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασθενών

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Κάθε ένας έχει το δικαίωμα της διαφύλαξης της προστασίας του ως προσώπου, την αυτονομία, την μη άσκηση πίεσης, τη μη πρόκληση βλάβης.
 • Κάθε ένας έχει το δικαίωμα στη φυσική και ψυχική ακεραιότητα.
 • Κάθε ένας έχει το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής του ζωής.
 • Κάθε ένας έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνώρισης σε αυτόν, των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, που είναι πλέον κατάλληλες για την φύση της ασθένειάς του.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα παροχής της φροντίδας σε αυτόν με οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα να μην υφίσταται άσκοπες διαγνωστικέ εξετάσεις και θεραπευτικές αγωγές, που συνεπάγονται περιττή ταλαιπωρία και περιττά έξοδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 • Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά την πραγματική κατάσταση της υγείας του, τη σημασία των διαγνωστικών εξετάσεων και της θεραπευτικής αγωγής στις οποίες θα υποβληθεί.
 • Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασής του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 • Οι συγγενείς του ασθενούς δικαιούνται να ενημερώνονται για την πραγματική κατάσταση της υγείας του εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη γραπτή εντολή από τον ίδιο

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων πρέπει να είναι εγγυημένος.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του απορρήτου όλων των πληροφοριών που περιέχει ο ιατρικός φάκελός του, καθώς και εκείνων που συγκεντρώθηκαν προφορικά με οποιοδήποτε τρόπο.

ΕΡΕΥΝΑ

 • Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του, έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν με αφορμή την εφαρμογή σε αυτόν ασύνηθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη έγγραφη συγκατάθεση του ιδίου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 • Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να μην υποβάλλεται σε φαρμακευτικές και επεμβατικές κλινικές δοκιμές χωρίς προηγούμενη πλήρη ενημέρωση του για τους κινδύνους που διατρέχει, τις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους και χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • Ο ασθενής οφείλει να παρέχει ακριβείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα ενοχλήματα, την ασθένειά του, τα φάρμακα που παίρνει και οτιδήποτε άλλο αφορά στη υγεία του.
 • Ο ασθενής αναφέρει στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κάθε αλλαγή ή ενόχλημα που έχει σχέση με την κατάσταση της υγείας του.

ΑΡΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 • Ο ασθενής είναι υπεύθυνος για ό, τι θα συμβεί, αν δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ή αν αρνηθεί τη θεραπεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Ο ασθενής είναι υποχρεωμένος να είναι συνεπής στις προγραμματισμένες επισκέψεις του στο νοσοκομείο για εξέταση ή νοσηλεία. Σε περίπτωση που πρόκειται να καθυστερήσει ή δεν μπορεί να έλθει, πρέπει να ειδοποιήσει τη γραμματεία του Νοσοκομείου.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 • Ο ασθενής οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και να σέβεται τους κανόνες λειτουργίας του νοσοκομείου, να συμπεριφέρεται με ευγένεια, να σέβεται τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία των άλλων, καθώς και την περιουσία του Νοσοκομείου (χώροι και εξοπλισμός).

Οι οδηγίες προς τους ασθενείς είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις της Διοίκησης και έχουν σκοπό:

 • Την προστασία και προαγωγή της υγείας
 • Την καλύτερη ποιοτικά διαμονή στο Νοσοκομείο
 • Τη συντόμευση του χρόνου νοσηλείας

Στους ασθενείς επισημαίνεται:

 1. Να προσέρχονται με τα εντελώς απαραίτητα είδη ένδυσης και να αποφεύγονται αντικείμενα αξίας.
 2. Σε περίπτωση που υπάρχουν τιμαλφή , χρήματα ή άλλα προσωπικά είδη για φύλαξη, τότε συνιστάται η παράδοσή τους στη Προϊσταμένη του τμήματος η οποία θα φροντίσει για την παράδοσή τους προς φύλαξη.
 3. Να μην απομακρύνονται από το χώρο ιατρικής εξέτασης ή από το δωμάτιό τους χωρίς να ενημερώσουν ένα/μία νοσηλευτή/τρια του τμήματος. Η αδικαιολόγητη απουσία δημιουργεί προβλήματα στην επίσκεψη των γιατρών, στη διενέργεια των εξετάσεων και στην εκτέλεση κάθε φροντίδας υγείας.
 4. Μετά την άφιξή τους και κατά τη λήψη του ιστορικού να ενημερώνουν το γιατρό ή τον νοσηλευτή για τα φάρμακα που παίρνουν και στη συνέχεια να τα παραδίδουν στους συνοδούς τους ή στον νοσηλευτή τους για φύλαξη.
 5. Να μην καταναλώνουν φαγητά και άλλα είδη διατροφής εκτός αυτών που υποδεικνύει το Νοσοκομείο γιατί δημιουργούνται προβλήματα στη σωστή διάγνωση και θεραπεία.
 6. Να συμβάλουν στην εξασφάλιση ενός ήσυχου περιβάλλοντος για τους νοσηλευόμενους.
 7. Να θέτουν εκτός λειτουργίας φορητά τηλέφωνα κατά την παραμονή τους στο Νοσοκομείο.